Privacy & klachtenreglement

Privacy
reglement

 

 1. Algemeen – verzameling van persoonsgegevens
 2. Doelstellingen
 3. Uitsluiting naar anderen dan Het Werk Bedrijf
 4. Welke gegevens heeft Het Werk Bedrijf nodig
 5. Wie heeft er toegang tot uw gegevens en hoe worden deze beveiligd
 6. Uw toestemming
 7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 1. Algemeen – verzameling van persoonsgegevens

Het Werk Bedrijf, gevestigd aan het Vaillantplein 4, 2526 HX  te Den Haag, heeft u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken om bepaalde informatie te verkrijgen om de aan haar opgedragen taak te kunnen uitoefenen. Sommige gegevens hebben een persoonsgebonden karakter, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en enkele details die betrekking hebben op uw opleiding, uw werkzame verleden en uw ervaringen op de arbeidsmarkt.

 • Indien u inzage in uw dossier wilt, dient u daartoe een verzoek in te dienen bij Het Werk Bedrijf. Dit zal in behandeling genomen worden volgens de richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Uw gegevens worden 2 jaar na sluiting van uw dossier vernietigd of zoveel eerder wanneer u daar schriftelijk om verzoekt, of voor zover een wettelijke bewaartermijn anders bepaalt. 

 1. Doelstellingen

Het Werk Bedrijf wil uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken om:

 • Haar verplichtingen ten opzichte van u na te komen die zijn verbonden aan de opdracht die Het Werk Bedrijf van haar opdrachtgever heeft gekregen om uw reïntegratie mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren.
 • Te verzorgen dat bij een eventuele deelname aan het arbeidsproces de verplichtingen jegens bedrijven die een arbeidsovereenkomst met u aangaan kunnen worden nagekomen. Daarbij hoort ook de zogenaamde zorg voor de ‘after sales’.
 • U te vragen om uw mening over de wijze waarop Het Werk Bedrijf haar diensten vervult.
 • U te informeren over nieuwe mogelijkheden die Het Werk Bedrijf u kan aanbieden in het kader van uw wens om naar een baan in het bedrijfsleven toe te stromen.
 • De dienstverlening naar u en de opdrachtgevende partij van Het Werk Bedrijf te verbeteren. 

 1. Uitsluiting van anderen dan Het Werk Bedrijf

Het Werk Bedrijf zal geen persoonsgegevens over u aan anderen verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming, uitgezonderd in de onderstaande situaties.

 • Gegevens die noodzakelijk zijn om aan de door de opdrachtgever aan te geven partijen die als onderdeel in het reintegratieproces van belang zijn om van uw gegevens gebruik te kunnen maken.
 • Gegevens die in het kader van wettelijke verplichtingen aan Het werk Bedrijf opgelegd worden om verlangde gegevens te verstrekken.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn om het met u overeengekomen serviceniveau te bereiken indien daartoe in overleg met u wederzijdse noodzaak wordt ervaren. Dit zal alleen gebeuren in het kader van het traject dat u bij Het Werk Bedrijf doorloopt. Deze derden zijn vervolgens zelf gehouden om op geen andere wijze gebruik te maken van uw gegevens dan in het privacy reglement. Onder derden verstaan we o.a. een onderzoeksbureau, auditor of werkgever.

Het onderzoeksbureau is Panteia, Bredewater 26, 2701 AA in Zoetermeer met telefoonnummer: 079-3222000. Panteia bewaart uw gegevens maximaal twee jaar en gebruikt deze alleen om u uit te nodigen voor een eenmalig tevredenheidsonderzoek. 

 1. Welke gegevens heeft Het Werk Bedrijf nodig

Het Werk Bedrijf vraagt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om haar werkzaamheden in het kader van het in de opdrachtgever vastgestelde contract te kunnen nakomen. Het Werk Bedrijf gaat er daarbij van uit dat verstrekking van de noodzakelijke persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Indien echter de uitoefening van de opdracht aan Het Werk Bedrijf daarmee in conflict zou komen, zal in alle gevallen vooraf overleg plaatsvinden met de opdrachtgevende partij. Pas daarna zal worden besloten hoe verdere dienstverlening door Het Werk Bedrijf gerealiseerd kan worden.

 1. Wie heeft er toegang tot uw gegevens en hoe worden deze beveiligd

Alleen de daartoe bevoegde medewerkers van Het Werk Bedrijf hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden beveiligd bewaard; computers zijn met wachtwoorden beveiligd en dossierkasten met sloten.

 1. Uw toestemming

U bent van dit reglement in kennis gesteld en geeft daarmee toestemming om conform de opgestelde regels van uw persoonsgegevens gebruik te maken.

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Het Werk Bedrijf zal bij het verwerken van uw gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen.

 

Klachten
reglement

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1.1 Kandidaat

Degene die gebruikt maakt of gebruik heeft gemaakt van de trajecten van Het Werk Bedrijf en iedere hierbij rechtstreeks betrokkene of belanghebbende.

Artikel 1.2 Klacht

Een uiting van onvrede over het traject. Onder het traject wordt begrepen de voorselectie, de definitieve selectie, de uitvoering en afsluiting die onder de verantwoordelijkheid van Het Werk Bedrijf wordt gedaan.

Artikel 1.3 Klager

Een kandidaat die een klacht voorlegt of voorgelegd wil zien aan de klachtencommissie.

Artikel 1.4 Klachtencommissie

Een door het management van Het Werk Bedrijf ingestelde onafhankelijke klachtencommissie voor behandeling van klachten.

 

Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling door de klachtencommissie

Artikel 2.1 Aanmelding van een klacht

 1. Een klager kan een klacht indienen tot 1 jaar na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover geklaagd wordt. In bijzondere gevallen kan een klacht over een feit of gebeurtenis die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden in behandeling worden genomen indien het feit of de gebeurtenis eerst later aan de klager bekend is geworden, zulks ter beoordeling van de klachtencommissie.
 2. Een klacht wordt schriftelijk en ondertekend, voorzien van het opschrift ‘vertrouwelijk’ ingediend bij de directie van Het Werk Bedrijf en bevat in elk geval:
 • naam, adres en woonplaats van de klager;
 • de naam van de beklaagde(n) en het organisatieonderdeel waar deze werkzaam is (zijn);
 • een korte omschrijving van de klacht en de feiten;
 • een korte toelichting van de door de klager reeds ondernomen stappen en zo mogelijk de bijbehorende documentatie. 

Artikel 2.2 Behandeling van de klacht door de klachtencommissie

 1. De klachtencommissie stuurt na ontvangst van de klacht deze direct door naar Het Werk Bedrijf. De klager ontvangt van Het Werk Bedrijf binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

De klachtencommissie verzoekt daarbij Het Werk Bedrijf te bezien of de klacht in der minne tussen klager en Het Werk Bedrijf bevredigend voor klager kan worden opgelost. Het Werk Bedrijf informeert de klachtencommissie binnen twee weken of de bemiddeling het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Indien dit niet het geval blijkt, gaat de klachtencommissie tot behandeling van de klacht over.

De bemiddelingspoging wordt niet ondernomen indien klager geen prijs stelt op bemiddeling dan wel uit de klacht blijkt dat eerdere contacten tussen klager en Het Werk Bedrijf over de klacht kennelijk zonder resultaat zijn gebleven.

 1. De klachtencommissie zendt alle stukken die klager en Het Werk Bedrijf aan de klachtencommissie overleggen in kopie toe aan de wederpartij en stelt hen daarbij in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.
 2. De klachtencommissie stelt een datum vast waarop de klacht wordt behandeld. De klachtencommissie stelt zowel de instelling als de klager in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. Partijen worden afzonderlijk gehoord en van het horen wordt een verslag gemaakt dat aan de wederpartij ter kennis wordt gebracht met de mogelijkheid hierop te reageren. Het Werk Bedrijf laat zich ter zitting vertegenwoordigen door medewerkers die inhoudelijk op de hoogte zijn en beslissingsbevoegdheid hebben. De klachtencommissie kan besluiten dat in voorkomende gevallen schriftelijke toelichtingen voldoende zijn.
 3. De klacht wordt door twee (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie behandeld.
 4. De klager kan zijn klacht schriftelijk intrekken tijdens de procedure. De behandeling door de klachtencommissie wordt hierop gestaakt
 5. Binnen twee weken na aanvang van de behandeling van de klacht neemt de klachtencommissie één van de volgende beslissingen: 
 6. de klager of de klacht is niet-ontvankelijk;
 7. de klacht is ongegrond;
 8. de klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond.

De klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de direct uitvoerenden van het project gericht op het nemen van maatregelen ten aanzien van de klager of cliënten in het algemeen.

De beslissing wordt door de klachtencommissie gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de klager en aan de direct uitvoerenden van het project.

 1. Indien de klachtencommissie oordeelt dat de klacht of de klager niet ontvankelijk is of dat de klacht gegrond is, kan zij niettemin bij haar beslissing een advies aan de klager geven gericht op de mogelijkheid de klacht bij een meer aangewezen instantie in te dienen.
 2. In spoedeisende gevallen neemt de voorzitter van de klachtencommissie direct na ontvangst van de klacht, in ieder geval binnen één week, een voorlopige beslissing en deelt deze mee aan de direct uitvoerenden van het project en aan de klager en bewaakt voorts de in dit reglement voorgeschreven procedure.

Artikel 2.3 Gevolg van de uitspraak van de klachtencommissie

 1. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard door de klachtencommissie sturen de direct uitvoerenden van het project binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak een schriftelijke en gemotiveerde reactie op de uitspraak aan de klager en een afschrift hiervan aan de klachtencommissie. Indien de direct uitvoerenden van het project voorzien, dat de termijn niet kan worden gehaald, delen zij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan klager.
 2. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen dan wordt de klager hierover binnen 4 weken met een onderbouwde motivatie geïnformeerd door Het Werk Bedrijf.
 3. Indien de klacht, volgens klager, niet naar behoren is afgehandeld dan kan de klant de afhandeling laten escaleren richting de arbeidsdeskundige van het UWV, indien UWV de opdrachtgever is.

  

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen

Artikel 3.1 Geheimhouding

 1. Elk lid van de klachtencommissie en voorts een ieder, die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken, is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hem/haar bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.
 2. De klachtencommissie deelt partijen en overige bij de klacht betrokkenen, voorafgaand aan elke behandeling van de klacht, de in lid 1 omschreven plicht mee.

Artikel 3.2 Het verstrekken van informatie

De direct uitvoerenden van het project verstrekken aan de klachtencommissie tijdig alle voor de behandeling van de klacht relevante informatie. De klager wordt geacht hiervoor toestemming te hebben verleend. Wanneer de klacht door een ander dan de cliënt is ingediend, kan zonder schriftelijke toestemming van de cliënt dan wel zijn daartoe gemachtigde vertegenwoordiger geen informatie over de cliënt worden gegeven.

Artikel 3.3 Kosten

Voor een klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

 

logo_footer.png
20180917_marchemache_beeldmerk_tekstai.jpg

Contact

Links

Volg ons

Copyright © Het Werk Bedrijf 2019. All Rights Reserved.

Search